Verkkokaupan rekisteriseloste


REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 523/99)

Laatimispvm: 14.11.2017

 

1.Rekisterinpitäjä, tietojärjestelmän vastuutaho                       

 

Veljekset Halonen Oy

Postiosoite: PL 358, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki

Sähköposti: asiakaspalvelu@halonen.fi

 

2. Rekisteri-ja tietojärjestelmä-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 

Hallintojohtaja Sari Helenius

Postiosoite: kuten yllä

Puhelin: 0500 845 446

Sähköposti: sari.helenius@halonen.fi

 

3. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän nimi ja verkko-osoite

 

Verkkokaupan asiakasrekisteri

www.halonen.fi

 

4. Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus),

tietojärjestelmän käyttötarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Veljekset Halonen Oy:n hallinnoiman verkkokaupan käyttöön, hallinnointiin sekä kehittämiseen liittyvien tietojen sekä asiakkaiden palvelemiseen tarvittavien tietojen hallinnointi ja ylläpito. Käsittelyn tarkoituksena on myös verkkokauppaan liittyvien palveluiden kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen sekä markkinointi.

 

Verkkokaupan käyttö edellyttää henkilötietojen luovuttamista käyttöoikeuksien ja oikeutettujen käyttäjien tunnistamista sekä tarvittavien käyttäjätunnusten luomista sekä hallinnointia varten. Henkilötietojen luovuttaminen on siten verkkokaupan käyttösopimukseen perustuva velvollisuus.

 

Rekisterin tiedot perustuvat käyttäjien antamiin tietoihin sekä muista rekistereistä saataviin tietoihin. Verkkokaupan käyttäjät vastaavat siitä, että heillä on oikeus antaa rekisteriin verkkokaupan käyttämisen edellyttämiä tietoja. Näitä tietoja voidaan pitää henkilötietoina. Asiakkaalta ei edellytetä muiden kuin kohdassa 5 kuvattujen henkilötietojen luovuttamista.

 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää automaattiseen profilointiin suoramarkkinoinnin kohdistamistarkoituksessa rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

 

Rekisteritietoja voidaan käyttää

a)    käyttäjän ja asiakkaan tunnistamiseen sekä palvelun toteuttamiseen;

b)    asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen;

c)    tilausten käsittelemistä ja toimittamista sekä toimitusten seurantaa varten;

d)    maksutapojen valvontaa, maksujen varmistusta ja hallinnointia varten;

e)    asiakastiedotteiden tai markkinointiviestien lähettämistä varten;

f)     rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppanin tuotteiden ja palveluiden markkinointiin;

g)    asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;

h)    analysointi ja tilastointitarkoituksiin;

i)      palvelun ylläpitäjän ja asiakkaan ja käyttäjän väliseen viestien vaihtoon sekä

j)      muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

 

 

5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö

 

 

 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat ne verkkokauppaa käyttävät asiakkaan henkilöt, joille Veljekset Halonen Oy myöntää verkkokaupan käyttöoikeudet ja siihen tarvittavat tunnukset. Rekisteriin voidaan kerätä myös asiakkaan yhteyshenkilöiden yhteystietoja.

 

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a)    verkkokaupan käyttäjän perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, ja puhelinnumero);

b)    käyttäjän sähköpostiosoite tai muu käyttäjätunnus ja verkkokaupan käyttöön liittyvä salasana;

c)    rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen yhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

d)    rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, ostohistoria, osallisuus ja rekisteröidyn rooli kanta-asiakasohjelmissa;

e)    mahdolliset sähköisen ja tavallisen suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot;

f)     käytetyt maksutavat;

g)    osapuolten välinen muu yhteydenpito;

h)    sisäänkirjautumista ja verkkokaupan käyttöä koskevat tiedot kuten evästeet;

i)      verkkokaupan käyttämisestä johdetut tiedot;

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja päivitystiheys sekä tietojen korjaaminen

 

 

Verkkokauppaa ylläpitävät tahot sekä Veljekset Halonen Oy:n henkilökunta voivat päivittää rekisterin tietoja. Henkilötietojen päivityksiä, kuten nimi- ja osoitetietojen päivityksiä, saadaan myös viranomaisilta.

 

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivästystä. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus (ks. kohta 4).

 

 

7. Tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

 

Edellä kohdassa 5. mainittujen tietoryhmien tiedot on suunniteltu poistettavaksi 60 kuukauden kuluttua siitä, kun rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjän asiakkaana on päättynyt. Verkkokaupan käyttöön perustuneet ostoshistoriatiedot voidaan säilyttää pysyvästi siten, että niihin liittyvät henkilötiedot poistetaan.

 

 

8. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

 

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta ilman henkilötiedon omistajan suostumusta. Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa lakien sallimalla tavalla viranomaistahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus näihin tietoihin. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Veljekset Halonen Oy:n kanssa samaan yrityskokonaisuuteen kuuluville yrityksille sekä yhteistyökumppaneille.

 

Veljekset Halonen Oy ei luovuta rekisterin tietoja muille kuin edellä mainituille tahoille, mikäli tietojen luovuttamiseen ei ole erikseen pyydetty rekisteröidyn tahon suostumusta. Henkilötietoja ei luovuteta suoramyynti- tai markkinointitarkoituksiin muille tahoille kuin Veljekset Halonen Oy:n kanssa samaan yrityskokonaisuuteen kuuluville yrityksille sekä yhteistyökumppaneille.

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 

9. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet

 

Henkilötietoja säilytetään valvotuissa ja vartioiduissa tiloissa Veljekset Halonen Oy:n tai sen valitseman ulkoisen palveluntarjoajan toimesta. Valvottujen ja vartioitujen tilojen ulkopuolella tarvittaessa käsiteltävät ja säilytettävät tiedot salataan luvattoman käytön estämiseksi. Tietoliikenneyhteydet henkilötietorekisteriin suojataan yhteyden salauksella. Rekisterin ylläpidon pääsy tietoihin on rajattu Veljekset Halonen Oy:n tai samaa verkkokauppaa hallinnoiman Oy Carlsonin sisällä vain välttämättömiin henkilöihin. Kyseiset henkilöt on koulutettu tietojen tietoturvalliseen käsittelyyn ja he toimivat salassapitovelvollisuuden alaisina.

 

Rekisterin ylläpitäjä on suojannut järjestelmässä olevat tiedot rajaamalla järjestelmään ja tietoon pääsyä. Verkkokauppaan voi kirjautua vain Veljekset Halonen Oy:n myöntämillä käyttäjätunnuksilla. Verkkokaupan käyttäjille on määritelty pääsy käyttäjän tarpeen perusteella tarkoituksenmukaisiin tietoihin eivätkä käyttäjät pääse tarkastelemaan muita kuin kyseistä käyttäjää koskevia henkilötietoja. Käyttäjien tunnukset järjestelmään ovat henkilökohtaiset.

 

 

10. Tarkastusoikeus

 

 

Käyttäjällä on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

 

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavasti:

  • Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
  • Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.
  • rekisteröidyn on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä liittämällä pyyntöön kopio virallisesta henkilötodistuksesta.

 

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1 mainituille rekisteriasioista vastaaville henkilöille virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisteröityä itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä, mikäli tietojen käsittelylle ei ole lain mukaista perustetta.

 

 

11. Kielto-oikeus ja suoramarkkinointi

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterin tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa rekisterinpitäjälle antamansa suostumukset henkilötietojen käyttöön.

 

Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli asiakas tai käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli suoramarkkinointi on muuten lain nojalla sallittua.

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisteriä koskeva valitus valitusviranomaisena toimivalle tietosuojavirastolle.

 

12. Riskiarviointi

 

 

 

 

Rekisterinpitäjän käsityksen mukaan verkkokaupan käyttöön liittyvien henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly korkeaa riskiä Euroopan Unionin tietosuojalainsäädännön mukaisella tavalla. Rekisteriin ei kerätä arkaluonteista tietoa eikä verkkokaupan käyttö edellytä henkilötietojen käsittelyä muutoin kuin käyttäjien käyttäjätunnusten hallinnoinnin osalta.